Opis projektuProjekt „Uniwersytecki Program Stypendialny 2010-2011”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.07.2010-30.06.2011

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności w regionie poprzez wspieranie prac naukowych z dziedzin strategicznych dla gospodarki regionu.

Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi Projektu są najlepsze doktorantki i najlepsi doktoranci Uniwersytetu Opolskiego, absolwentki i absolwenci szkół wyższych kontynuujące
i kontynuujący naukę na studiach doktoranckich UO z zakresu chemii.

Projekt zakłada wypłatę stypendium w wysokości 3 000,00 zł brutto/miesiąc 15 doktorantkom i 3 doktorantom, które/którzy złożyli najlepsze wnioski na realizację indywidualnych projektów badawczych. Oprócz tego na czas uczestnictwa w projekcie, wszystkie Beneficjentki i Beneficjenci Ostateczni zostały/zostali ubezpieczone/ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, ze względu na specyfikę kierunku studiów.
dol