O Wydziale Chemii UOWydział Chemii, chociaż jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Opolskiego (został utworzony 1.09.2008), ma za sobą już ponad 50 lat tradycji: w roku 1958 w Wyższej Szkole Pedagogicznej utworzono Zakład Chemii, a w roku 1971 – Instytut, których Wydział jest bezpośrednim kontynuatorem. Jest w tej chwili jednostką dynamicznie się rozwijającą – kadra naukowo-dydaktyczna liczy 42 osoby, w tym 11 profesorów i doktorów habilitowanych. Instytut Chemii od roku 1988 posiadał prawa doktoryzowania w zakresie chemii, które w roku 2009 zostały przeniesione na nowy wydział. Doktoranci mogą realizować studia doktoranckie w ramach Środowiskowego Studium Doktoranckiego kierowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej oraz Europejskiego Studium Doktoranckiego „Advanced Polymer Materials” utworzonego przez jednostki naukowo-badawcze Polski, Czech i Niemiec (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Gliwicach, Wydział Chemii Politechniki Śląskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Techniczny i Instytut Badań Polimerów w Dreźnie, Uniwersytet Karola, Instytut Technologii Chemicznej i Instytut Chemii Makromolekularnej w Pradze).

Prace doktorskie realizowane są w ramach grantów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (własnych lub promotorskich) lub projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W tej chwili na Wydziale realizowane są następujące projekty badawcze finansowane z tych źródeł:

 • Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowych immobilizowanych w cieczach jonowych – kierownik: dr Wioletta Ochędzan-Siodłak,

 • Degradacja wiązania C-P w aminofosfonianach przez grzyby strzępkowe – kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski,

 • Synteza optycznie czynnych ketonów katalizujących reakcje epoksydacji terminalnych alkenów – kierownik: dr inż. Bożena Frąckowiak-Wojtasek,

 • Synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu nowych bis(fenoksyiminowych) kompleksów wanadu – kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja,

 • Synteza i krystalochemia kompleksów halogenków miedzi(I) z nienasyconymi alkilosilanami i alkilosiloksanami – kierownik: prof. dr hab. Vołodymyr Olijnyk.

 • Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów – kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

 • Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych – kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja,

 • Terapia chorób cywilizacyjnych - innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie – kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski,

 • Wykrywanie substancji halucynogennych – kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek.

Wykorzystywane są także środki na badania statutowe i własne Wydziału oraz fundusze uzyskiwane w ramach kontraktów z przemysłem.

Wydział posiada bardzo dobrze wyposażone laboratoria, szczególnie w dziedzinie badań strukturalnych, analityki środowiska, chemii polimerów i chemii bioorganicznej:

 • nowoczesny spektrometr NMR (Bruker Ultrashield 400 MHz),

 • dyfraktometr rentgenowski KUMA KM-4 wyposażony w przystawkę wysokotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 300-800 K, z licznikiem scyntylacyjnym,

 • dyfraktometr rentgenowski „Xcalibur” (Oxford Diffraction) wyposażony w przystawkę niskotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 80-370 K oraz w kamerę CCD,

 • spektrometr UV/VIS/NIR Jasco V-570 PC z przystawką temperaturową i kulą całkującą,

 • spektrofotometry UV/VIS, m.in.: Varian Cary 100, Hitachi U2810, Unicam UV 310,

 • spektrometry podczerwieni PU 9804 i Nicolet Nexus,

 • spektrometr scyntylacyjny Gamma,

 • systemy do analizy termicznej TGA 2050 oraz DSC 2010 z przystawkami,

 • wysokotemperaturowy chromatograf żelowy (Waters Alliance GPCV 2000),

 • 2 chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrem masowym (GC-MS, Hewlett Packard 5890/2 i Thermo Finnigan ITQ 1100),

 • 3 aparaty do elektroforezy kapilarnej (2× Beckman P/ACE 5000 oraz Beckman-Coulter PA 800 z  detektorami UV-VIS  i DAD z diodową matrycą),

 • 2 aparaty do elektroforezy kapilarnej (Beckman P/ACE 5000), m.in. Varian Polaris i Dionex Ultimate 3000,

 • Skaningowy mikroskop elektronowy SEM model Hitachi TM-3000 z analizatorem EDS Bruker Quantax 70.

 • wysokosprawne chromatografy cieczowe (HPLC).


Badania w ramach prac doktorskich obejmują tematykę z różnych obszarów chemii i prowadzone są pod opieką następujących promotorów:


Dr hab. Małgorzata Broda

Spektroskopia oscylacyjna układów z wiązaniem wodorowym; badanie właściwości modelowych peptydów i -dehydropeptydów; analiza konformacyjna peptydów metodami spektroskopowymi i teoretycznymi.


Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

Koordynacyjna polimeryzacja i kopolimeryzacja olefin wobec metaloorganicznych katalizatorów homogenicznych i heterogenizowanych z udziałem różnych nośników nieorganicznych. Synteza układów katalitycznych i ich charakterystyka, badania kinetyki i mechanizmu (ko)polimeryzacji, badania struktury i właściwości otrzymanych polimerów. Modyfikacja poliolefin, głównie w kierunku zmiany ich odporności na degradację. Badania termo- i fotooksydacyjnej degradacji oraz starzenia atmosferycznego polimerów.


Dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO

Związki N-nitrowe – synteza, struktura i ich właściwości.


Prof. dr hab. Andrzej Dworak

Otrzymywanie materiałów polimerowych specjalnego przeznaczenia drogą polimeryzacji kontrolowanych. Polimery o strukturze nieliniowej. Polimery i materiały polimerowe wrażliwe na bodźce. Polimerowe materiały nanostrukturalne.


Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski

Badanie struktury i konformacji dehydropeptydów, potencjalnych efektorów enzymów proteolitycznych związanych z procesami nowotworowymi za pomocą technik NMR oraz CD. Poszukiwanie i identyfikacja białkowych i niskocząsteczkowych markerów wybranych chorób nowotworowych. Biodegradacja związków fosforoorganicznych przez cyjanobakterie.


Prof. dr hab. Barbara Kurzak

Badanie równowag kompleksowania w roztworach wodnych. Wyznaczanie stałych trwałości i określanie sposobu koordynacji w związkach kompleksowych z wykorzystaniem metod potencjometrycznych (miareczkowanie pH-metryczne) i spektroskopowych (UV-Vis, EPR, NMR).


Dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO

Chemia koordynacyjna kompleksów metali przejściowych, fizykochemia w roztworach, absorpcyjna spektroskopia elektronowa, teoria pola ligandów i model kątowego nakładania w zastosowaniu do układów o niskiej symetrii.


Prof. dr hab. Wołodymyr Olijnyk

Chemia metaloorganiczna. Synteza i krystalochemia związków koordynacyjnych. Badanie π-oddziaływania metali przejściowych z allilopodstawionymi ligandami heteroorganicznymi. Badanie struktury nowych materiałów dla czujników ekologicznie ważnych małych cząsteczek oraz poszukiwanie substancji wykazujących aktywność biologiczną.


Prof. dr hab. inż. Barbara Rzeszotarska

Badanie właściwości konformacyjnych N-metyloaminokwasów. Synteza modeli N-metyloaminokwasów oraz badanie ich preferencji konformacyjnych w roztworze i ciele stałym wsparte metodami teoretycznymi. Badania mają na celu poznanie wpływu N-metyloaminokwasów na przyjmowanie aktywnych biologicznie konformacji przez peptydy występujące w przyrodzie.


Dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO

Kataliza heterogeniczna. Synteza kompleksów metali przejściowych z multidentnymi zasadami Lewisa i ich wykorzystanie jako prekursorów katalizatorów na nośniku magnezowym do aktywowania małych cząsteczek, np. alkenów. Koordynacyjna polimeryzacja olefin. Modelowanie molekularne katalizatorów opartych na kompleksach metali przejściowych i modelowanie procesu polimeryzacji koordynacyjnej olefin.


Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Badania transportu aminokwasów i ich pochodnych przez membrany ciekłe. Badania aktywności biologicznej i biodegradacji substancji allelopatycznie aktywnych, fosforoorganicznych pochodnych aminokwasów i innych ksenobiotyków. Sposoby wyodrębniania, oczyszczania i zatężania związków organicznych z próbek biologicznych, środowiskowych i z żywności. Analiza związków biologicznie aktywnych (w tym pestycydów). Rozdział stereoizomerów. Oznaczanie czystości optycznej związków organicznych.


Dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO

Mechanizmy działania enzymów związanych z procesem melanizacji – tyrozynazy i tautomerazy dopachromu. Możliwości wykorzystania tyrozynazy do aktywacji proleków przeciwko czerniakowi; projektowanie, synteza i analiza enzymatycznej aktywacji tych związków in vitro przy użyciu metod spektroskopowych, chromatograficznych i polarograficznych. Oddziaływania ekologiczne na poziomie molekularnym – identyfikacja związków wydzielanych przez owady w procesie żerowania i analiza ich mechanizmów działania.
dol